Ordliste

Ordliste
Foto: Pierre Bamin

Aktiver
Dine aktiver kan være værdien af din bolig, boligindskud, bil, indbo, møbler, smykker, værdipapirer, livsforsikringer, bankkonto, kontante beløb, eventuel overskydende skat og lignende.

Arveloven
Arveloven fastsætter blandt andet, hvordan dine efterladte værdier fordeles, hvis du ikke opretter testamente. Den beskriver desuden dine muligheder for selv at få indflydelse, hvis du vælger at oprette testamente.

Arveklasser
Dine arvinger efter arveloven er dine nærmeste familiemedlemmer. Familiemedlemmernes arveret er efter arveloven inddelt i 3 arveklasser:

  1. arveklasse er din ægtefælle og dine livsarvinger – dvs. børn, børnebørn osv.
  2. arveklasse er dine forældre og deres livsarvinger – dvs. dine søskende, nevøer og niecer, deres børn osv.
  3. arveklasse er dine bedsteforældre og deres børn. Bemærk, at dine fætre og kusiner er ikke arvinger efter loven.

Arvelader
Afdød person hvis materielle værdier skal fordeles blandt personens arvinger i henhold til testamente og arvelov.

Boafgift – og tillægsboafgift (tidligere arveafgift)
Boafgift er en arveafgift, som boet (arvingerne) skal betale til staten. Ægtefæller og almennyttige organisationer er fritaget for at betale boafgift af arv. Dine nærmeste arvinger betaler en boafgift på 15% af arven. Andre arvinger betaler derudover en tillægsboafgift på 25%. Der gives i boet et bundfradrag på 289.000 kr. (2018). Det betyder, at der kun skal betales boafgift af arv ud over dette beløb.

Bobestyrer
En advokat som står for behandlingen. Bobestyreren kan enten være indsat i testamentet af den, som har oprettet testamentet, eller udpeget af skifteretten.

Formue
Din samlede formue kan du beregne ved at trække din gæld fra dine aktiver.

Formueordning/Fælleseje
Den almindelige formueordning mellem ægtefæller er fælleseje. Ægtefællerne kan ændre den almindelige formueordning ved at oprette en ægtepagt og aftale særeje. Der findes flere typer af særeje, og ægtefællerne kan vælge forskellige kombinationer af fælleseje og særeje.

Gæld
Din gæld kan være boliglån, andre lån, kassekredit, eventuel restskat og lignede udgifter, som du har forpligtet dig til.

Kodicil
Tillæg til testamente.

Legal arv
Legal arv er den arv, man modtager efter loven.

Legale arvinger
Dine legale arvinger er dine arvinger efter arveloven, dvs. dine nærmeste familiemedlemmer.

Legat
Et legat er et specifikt beløb, en ting eller en ejendom, som gives til en legatar.

Legatar
En legatar er modtager af et bestemt beløb, en ting eller en ejendel som et legat i et testamente.

Notar
En notar er en medarbejder i skifteretten, der ved sin underskrift bekræfter testators identitet og evne til at oprette testamente.

Notartestamente
Et notartestamente er et testamente, som underskrives foran notaren.

Privat skifte
Et skifte som arvingerne selv står for – ofte med hjælp fra en advokat.

Skifteretten
Skifteretten er en afdeling i den lokale byret, som bl.a. tager sig af skifte af dødsboer. Du finder din lokale skifteret på www.domstol.dk.

Skifteretsattest
En skifteretsattest er en attest fra skifteretten om, hvordan et dødsbo skal behandles. Skifteretsattesten udgør en legitimation for, hvem der er arvinger til afdøde (eksempelvis ægtefælle og slægtninge). Skifteretsattesten dokumenterer arvingernes ret til at disponere over boet.

Suppleringsarv
En tvangsarv der ikke kan fratages ægtefællen ved testamente. Suppleringsarven skal give den længstlevende mulighed for at opretholde hjemmet og sikre sin forsørgelse i tilfælde, hvor ægtefællernes samlede formue er forholdsvis begrænset.

Særeje
Det modsatte af formuefællesskab/fælleseje. Der findes flere former for særeje. Skilsmissesæreje er særeje ved skilsmisse, men fælleseje ved dødsfald. Fuldstændigt særeje er særeje såvel ved skilsmisse som ved dødsfald. Kombinationssæreje benytter begge former, idet det bestemmes, at arven er henholdsvis skilsmissesæreje/fuldstændigt særeje afhængigt af, om modtageren af arven dør først eller lever længst.

Testamente
Et testamente er et juridisk bindende dokument, der bestemmer, hvordan man ønsker sin formue og ejendom fordelt, når man er død.

Testator
En testator er en person, som opretter testamente.

Tvangsarv
Tvangsarv er den del af formuen, som testator ikke kan disponere over ved oprettelsen af et testamente i tilfælde af tvangsarvinger. Se nedenstående. Tvangsarven udgør 25% af arven, hvis man har tvangsarvinger. Hvis ikke man har ægtefælle, børn eller børnebørn, kan man råde over hele sin formue.

Tvangsarving
Tvangsarving er afdødes ægtefælle, børn og børnebørn.

Udvidet samlevertestamente
Et testamente mellem ugifte samlevende, der sikrer parterne arveret. Giver mulighed for, at parterne helt eller delvist arver hinanden, som var de ægtefæller.

Ugifte samlevende
Ugifte samlevende har ikke arveret efter hinanden. Din samlever arver derfor kun, hvis du opretter et testamente til fordel for din samlever.

Universalarving
Universalarving er en arving, der skal arve hele den afdødes efterladte formue, hvis ikke det udtrykkeligt er tillagt andre i testamentet.

Uskiftet bo
Enker eller enkemænd med fælleseje og fællesbørn har mulighed for at sidde i uskiftet bo. Det betyder, at formuen forbliver uskiftet, så børnene først arver efter den længstlevende ægtefælles død. Længstlevende ægtefælle hæfter for først afdødes eventuelle gæld.

Vidnetestamente
Et vidnetestamente er et testamente, som underskrives foran to vidner.