Ordliste arv og testamente

Hvis ikke man til dagligt beskæftiger sig med arv og testamente kan man hurtigt komme i tvivl om hvad et specifikt ord betyder. Vi har derfor sammensat en ordliste med de mest anvendte ord og deres betydning.

 

Aktiver

Dine aktiver kan være værdien af din bolig, boligindskud, bil, indbo, møbler, smykker, værdipapirer, livsforsikringer, bankkonto, kontante beløb, eventuel overskydende skat og lignende.

Arveloven

Arveloven fastsætter blandt andet, hvordan dine efterladte værdier fordeles, hvis du ikke opretter testamente. Den beskriver desuden dine muligheder for selv at få indflydelse, hvis du vælger at oprette testamente.

Arveklasser

Dine arvinger efter arveloven er dine nærmeste familiemedlemmer. Familiemedlemmernes arveret er efter arveloven inddelt i 3 arveklasser:

  1. arveklasse er din ægtefælle og dine livsarvinger – dvs. børn, børnebørn osv.
  2. arveklasse er dine forældre og deres livsarvinger – dvs. dine søskende, nevøer og niecer, deres børn osv.
  3. arveklasse er dine bedsteforældre og deres børn. Bemærk, at dine fætre og kusiner er ikke arvinger efter loven.

Arvelader

Afdød person hvis materielle værdier skal fordeles blandt personens arvinger i henhold til testamente og arvelov.

Arving

En arving er en person, der har ret til at modtage ejendom eller aktiver fra en afdød person i henhold til loven eller et gyldigt testamente. Dette kan omfatte ægtefæller, børn, forældre eller andre familiemedlemmer. En arving kan træffe beslutninger vedrørende boet og godkender i sidste ende boopgørelsen.

Boafgift – og tillægsboafgift (tidligere arveafgift)

Boafgift er en arveafgift, som boet (arvingerne) skal betale til staten. Ægtefæller og almennyttige organisationer er fritaget for at betale boafgift af arv. Dine nærmeste arvinger betaler en boafgift på 15% af arven. Andre arvinger betaler derudover en tillægsboafgift på 25%. Der gives i boet et bundfradrag på 333.100 kr. (2024). Det betyder, at der kun skal betales boafgift af arv ud over dette beløb.

Bobestyrer

En advokat som står for behandlingen. Bobestyreren kan enten være indsat i testamentet af den, som har oprettet testamentet, eller udpeget af skifteretten.

Formue

Din samlede formue kan du beregne ved at trække din gæld fra dine aktiver.

Formueordning/Fælleseje

Den almindelige formueordning mellem ægtefæller er fælleseje. Ægtefællerne kan ændre den almindelige formueordning ved at oprette en ægtepagt og aftale særeje. Der findes flere typer af særeje, og ægtefællerne kan vælge forskellige kombinationer af fælleseje og særeje.

Gæld

Din gæld kan være boliglån, andre lån, kassekredit, eventuel restskat og lignede udgifter, som du har forpligtet dig til.

Kodicil

Tillæg til testamente.

Legal arv

Legal arv er den arv, man modtager efter loven.

Legale arvinger

Dine legale arvinger er dine arvinger efter arveloven, dvs. dine nærmeste familiemedlemmer.

Legat

Et legat er et specifikt beløb, en ting eller en ejendom, som gives til en legatar.

Legatar

En legatar er modtager af et bestemt beløb, en ting eller en ejendel som et legat i et testamente. En legatar træffer ikke beslutninger i forbindelse med boopgørelsen.

Notar

En notar er en medarbejder i skifteretten, der ved sin underskrift bekræfter testators identitet og evne til at oprette testamente.

Notartestamente

Et notartestamente er et testamente, som underskrives foran notaren.

Privat skifte

Et skifte som arvingerne selv står for – ofte med hjælp fra en advokat.

Skifteretten

Skifteretten er en afdeling i den lokale byret, som bl.a. tager sig af skifte af dødsboer. Du finder din lokale skifteret på www.domstol.dk.

Skifteretsattest

En skifteretsattest er en attest fra skifteretten om, hvordan et dødsbo skal behandles. Skifteretsattesten udgør en legitimation for, hvem der er arvinger til afdøde (eksempelvis ægtefælle og slægtninge). Skifteretsattesten dokumenterer arvingernes ret til at disponere over boet.

Suppleringsarv

En tvangsarv der ikke kan fratages ægtefællen ved testamente. Suppleringsarven skal give den længstlevende mulighed for at opretholde hjemmet og sikre sin forsørgelse i tilfælde, hvor ægtefællernes samlede formue er forholdsvis begrænset.

Særeje

Det modsatte af formuefællesskab/fælleseje. Der findes flere former for særeje. Skilsmissesæreje er særeje ved skilsmisse, men fælleseje ved dødsfald. Fuldstændigt særeje er særeje såvel ved skilsmisse som ved dødsfald. Kombinationssæreje benytter begge former, idet det bestemmes, at arven er henholdsvis skilsmissesæreje/fuldstændigt særeje afhængigt af, om modtageren af arven dør først eller lever længst.

Testamente

Et testamente er et juridisk bindende dokument, der bestemmer, hvordan man ønsker sin formue og ejendom fordelt, når man er død.

Testator

En testator er en person, som opretter testamente.

Tvangsarv

Tvangsarv er den del af formuen, som testator ikke kan disponere over ved oprettelsen af et testamente i tilfælde af tvangsarvinger. Se nedenstående. Tvangsarven udgør 25% af arven, hvis man har tvangsarvinger. Hvis ikke man har ægtefælle, børn eller børnebørn, kan man råde over hele sin formue.

Tvangsarving

Tvangsarving er afdødes ægtefælle, børn og børnebørn.

Udvidet samlevertestamente

Et testamente mellem ugifte samlevende, der sikrer parterne arveret. Giver mulighed for, at parterne helt eller delvist arver hinanden, som var de ægtefæller.

Ugifte samlevende

Ugifte samlevende har ikke arveret efter hinanden. Din samlever arver derfor kun, hvis du opretter et testamente til fordel for din samlever.

Universalarving

Universalarving er en arving, der skal arve hele den afdødes efterladte formue, hvis ikke det udtrykkeligt er tillagt andre i testamentet.

Uskiftet bo

Enker eller enkemænd med fælleseje og fællesbørn har mulighed for at sidde i uskiftet bo. Det betyder, at formuen forbliver uskiftet, så børnene først arver efter den længstlevende ægtefælles død. Længstlevende ægtefælle hæfter for først afdødes eventuelle gæld.

Vidnetestamente

Et vidnetestamente er et testamente, som underskrives foran to vidner.

Oversigt