Stil dit spørgsmål til en advokat her

Send dit spørgsmål til en advokat og vælg selv, om du vil have svar på mail eller telefon. For at kunne stille et spørgsmål, skal du først oprette dig som bruger. Har du allerede oprettet dig som bruger, kan du logge ind.

1 AFTALENS PARTER
Disse brugervilkår finder anvendelse for brugerens (”Brugeren”) anvendelse af advokatrådgivnings-funktionen via hjemmesiden Det Gode Testamente (”Portalen”), som drives af Kræftens Bekæmpelse, CVR-nr. 55629013, som mandatar for sammenslutningen af velgørende organisationer bag Portalen Det Gode Testamente (”KB”).
Kræftens Bekæmpelses fulde virksomhedsnavn, fysiske adresser og øvrige kontaktoplysninger er:

Kræftens Bekæmpelse
Strandboulevarden 49
2100 København Ø
CVR-nr: 55629013
Tlf.: 35257461
E-mail: info@detgodetestamente.dk

Disse brugervilkår (”Aftalen”) er en bindende aftale mellem Brugeren og KB, som skal accepteres ved oprettelsen af henvendelser i Portalens advokatrådgivning, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt mellem Brugeren og KB.

2 BAGGRUND
KB stiller via Portalen en advokatrådgivning med mulighed for kontakt til en række advokater, til rådighed for Brugeren (”advokatrådgivning”). Brugeren kan via advokatrådgivningen oprette og indsende henvendelser og spørgsmål vedrørende udarbejdelse af testamente, samt generelle familie- og arveretlige spørgsmål til Portalens partnere.

Portalens partnere er advokater med speciale inden for familie- og arveret, som via advokatrådgivningen formidles kontakt til Brugeren og som ønsker at tilbyde Brugeren bistand og rådgivning i forbindelse med oprettelse af et testamente, samt generelle spørgsmål vedrørende familie- og arveret (”Partneren”). Partnerne har indgået et samarbejde med KB, idet de stiller sig til rådighed for Brugerens henvendelser via advokatrådgivningen, i henhold til den af KB udarbejdet vagtplan. Den vagthavende Partner er ansvarlig for besvarelse af henvendelser via advokatrådgivningen i vagtperioden og tilstræber at besvare Brugerens henvendelser hurtigst muligt.

Brugeren er en privatperson, der har oprettet og indsendt en henvendelse via Portalens advokatrådgivning.

3 OPRETTELSE AF EN HENVENDELSE
Henvendelser via advokatrådgivningen kan oprettes ved indtastning af Brugerens kontaktoplysninger, herunder navn, e-mail og telefonnummer i den på Portalen dertil indrettede funktion. Brugeren kan også sende et konkret spørgsmål eller problemstilling, hvortil Brugeren ønsker Partnerens bistand. Brugeren opfordres til at afgive så få personlige oplysninger i henvendelsen som muligt.

Inden fremsendelse af en henvendelse via advokatrådgivningen, skal Brugeren godkende disse brugervilkår. Brugeren godkender vilkårene ved umiddelbart inden afsendelse at markere, at vilkårene er læst og accepteret.

En opdateret udgave af KB’s brugervilkår er altid tilgængelig via Portalen. Brugervilkårene er kun tilgængelige på dansk.

Det er gratis at oprette en henvendelse via advokatrådgivningen.

4 BESVARELSE VIA ADVOKATHOTLINE
Det tilstræbes, at Brugerens henvendelse vil blive besvaret inden for 24 timer (dog ikke i weekenden) af den vagthavende Partner, som per telefon eller e-mail vil kontakte Brugeren.
KB formidler via Portalen alene kontakten til den vagthavende Partner.

Ønsker Brugeren yderligere rådgivning fra Partneren efter den første besvarelse, kan Brugeren og Partneren indgå aftale om Partnerens videre rådgivning til Brugeren.

KB er ikke part i eller ansvarlig for Brugerens og Partnerens eventuelle aftale om rådgivning, uanset at disse måtte blive formidlet via Portalen. KB opbevarer derfor heller ikke kopi af disse aftaler.

Det er gratis for Brugeren at modtage den første besvarelse fra en Partner. Brugerens og Partnerens eventuelle aftale om vederlag for Partnerens videre bistand er KB uvedkommende.

5 SLETNING AF HENVENDELSER
KB er berettiget til - uden at pådrage sig ansvar – at slette en henvendelse fra en Bruger, hvis henvendelsen efter KB’s skøn omfatter ulovlig aktivitet, aktivitet til skade for KB, moralsk eller etisk anstødelig aktivitet, eller anden aktivitet, der kan virke stødende eller krænkende, eller hvis henvendelsen i øvrigt kan anses på en sådan måde, som KB vurderer, er uforenelig med sine aktiviteter. Brugerens erstatningsansvar er underlagt dansk rets almindelige regler.

6 BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
Når Brugeren anvender Portalens advokatrådgivning indsamler og behandler KB personoplysninger om Brugeren. KB er således dataansvarlig i forhold til Brugerens indsamlede personoplysninger.

KB behandler Brugerens personoplysninger i overensstemmelse med KB’s Privacy Policy, som udgør en integreret del af disse brugervilkår.

7 ANSVARSFRASKRIVELSER
KB tilstræber at levere en fejlfri service overfor Brugeren på Portalen.

KB er dog ikke ansvarlig for eventuel fejl og nedetid på Portalen og fraskriver sig ethvert ansvar for økonomiske tab, som Brugeren eller andre måtte lide, som følge af mangler eller forsinkelse ved KB’s udbudte services.

KB foretager ingen vurdering af indhold eller udtalelser fremsat af Brugerne eller Partnerne via Portalen og/eller advokatrådgivningen. Alle henvendelser og udtalelser fremsættes for Brugerens og Partnerens egen risiko og regning.

KB er ikke part i aftaler mellem Brugeren og Partneren. KB er således ikke ansvarlig for opfyldelse af aftalen og kan på ingen måde drages til ansvar for eventuelle mangler i Partnerens rådgivning.

8 ÆNDRING AF BRUGERVILKÅR
KB kan til enhver tid ændre disse brugervilkår med virkning for fremtiden.

Ændrede vilkår vil skulle accepteres førend Brugeren kan fremsende en ny henvendelse via advokatrådgivningen.

Ønsker Brugeren ikke at accepterer de ændrede vilkår, eller tilbagekalder Brugeren sit samtykke til persondatabehandling, vil KB’s udbudte services ikke fungere korrekt, og KB vil være nødsaget til at nægte Brugerens anvendelse af KBs advokatrådgivning.